Cel i przedmiot działalności spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
 • roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
 • wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych (43.22.Z)
 • towarowy transport drogowy towarów (49.41.Z)
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z)
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

Cel i zadania

 • profesionalne zaspokajanie potrzeb wszystkich swoich klientów: indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych,
 • dbanie o środowisko naturalne i respektowanie norm prawnych i etycznych,
 • tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy dla swoich pracowników,
 • podnoszenie jakości świadczonych usług z uwzględnieniem racjonalności kosztów,
 • dążenie do ukierunkowanego rozwoju firmy i osiągania odpowiedniej rentowności.