Dostawa wody

Dostawa wody

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Odbiór ścieków

Odbiór ścieków

Przedsiębiorstwo prowadzi odbiór ścieków wozem asenizacyjnym wyłącznie na terenie gminy Dzierzgoń.

Oczyszczanie i uzdatnianie wody

Oczyszczanie i uzdatnianie wody

Jakość wyprodukowanej wody i dostarczanej wody jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości przeznaczonej do sprzedaży przez ludzi /Dz. U.2017 poz.2294/

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu sp. z o.o. działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek tj. Dz. U. 2017 poz. 1577 oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej Dz. U/ 2017 poz. 827.

Przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr VI/30/97 z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu oraz Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Dzierzgoniu nr 11/19/97 z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustalenia statutu spółki.

Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzono w formie aktu notarialnego 30.06.1997 roku. Spółkę powołano na czas nieograniczony. Rejestracji sądowej dokonano w dniu 07.07.1997 roku w Sadzie Rejonowym w Elblągu V Wydział Gospodarczy dokonując wpisu do księgi Rejestru Handlowego pod numerem RHB 1223.

W dniu 19.06.2002 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy KRS w Gdyni zarejestrował spółkę w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000119040.

Dnia 22.11.2002 roku Burmistrz Dzierzgonia udzielił spółce Decyzją TI 8030/1/2002 Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 20 060 000,00 zł i dzieli się na 40 120 równych i niepodzielnych udziałów w wysokości po 500 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Dzierzgoń.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu spółka z o.o. ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń

NIP 579 00 07 512

REGON 170383064

Numer BDO 000129197

numery kont bankowych
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu 15 8310 0002 0000 0576 2000 0020

PKO BP SA/Kwidzyn 48 1020 1778 0000 2102 0003 8943

numery telefonów kontaktowych:

Centrala 55 276 25 66

Telefon alarmowy
55 261 61 29 po godzinie 15:00