Pełna treść taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Dzierzgoń

Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/92/D/2018.KC z dnia 21.05.2018 r. zamieszczoną na stronie biuletynu informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.06.2018 r została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o.o.
na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco: